Recrutare Personal Centru de Zi

 Nr.3154 din 10.11.2015

 

ANUNŢ

         Primăria comunei Agrij, Judeţul Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Centrului de zi pentru copii Agrij,  după cum urmează:

-          Asistent social - un post normă întreagă;

-          lucrător in domeniul serviciilor – bucătar/bufetier- un post normă întreagă.

      Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

o    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o    d) are capacitate deplină de exercițiu;

o    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asistent social:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă specializarea asistenţă socială, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţelor socioumane;
  • vechime, minimum 1 an in specialitate  sau experienţă in domeniul protecţiei copilului;
  • cunoştinţe operare calculator, nivel mediu.

          Lucrător in demeniul serviciilor –bucătar-bufetier.

  • studii   generale sau liceale,  finalizate cu diplomă  in domeniul ştiinţelor educaţiei ;
  • vechimea in specialitate constituie avantaj;
  • calificare in domeniul serviciilor  bucătar/bufetier

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o    3 decembrie   2015, ora 16,00 data limită pentru depunerea dosarelor;

o    7 decembrie 2015 selecţia dosarelor;

o    10 decembrie  2015, ora 09,00: proba scrisă;

o    14 decembrie 2015, ora 09,00: proba interviu.

      Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.      adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.      curriculum vitae.

         Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

         În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

          Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
          Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, www.comunaagrij.ro.

      Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei  Comunei Agrij din localitatea Agrij  nr. 348, judeţul  Sălaj  telefon 0260/658568; 658658.

  

Share ButtonPRIMAR,

 

PAMFIL BERAR

Ești aici: Home Concursuri Informare Cetateni Recrutare Personal Centru de Zi