Articles

Gestiune in sistem informatic a Registrului Agricol

Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investi
ţii pentru viitorul dumneavoastră

“Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj”
Proiect cofinan
ţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Informaţii privind stadiul proiectului

Finanţare: FEDR – POS CCE – DMI 2.1

Contract de Finanţare nr. 1156/321/04.12.2013

Cod SMIS: 48452

Perioada de implementare: 18 luni

Data începerii proiectului: 04.12.2013

Data de finalizare estimată: 04.06.2015

Denumire beneficiar: UAT Judeţul Sălaj (lider), UAT Oraşul Cehu Silvaniei, UAT Oraşul Jibou, UAT Comuna Agrij, UAT Comuna Bănişor, UAT Comuna Boghiş, UAT Comuna Camăr, UAT Comuna Carastelec, UAT Comuna Crasna, UAT Comuna Creaca, UAT Comuna Halmăşd, UAT Comuna Marca, UAT Comuna Meseşenii de Jos, UAT Comuna Nuşfalău, UAT Comuna Pericei, UAT Comuna Surduc

Localizarea proiectului: Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănişor, Boghiş, Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmăşd, Marca, Meseşenii de Jos, Nuşfalău, Pericei, Surduc

Valoarea totală: 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:
– valoare eligibil
ă: 6.734.605,00 lei
– cofinan
ţare: 134.692,10 lei
– asisten
ţă financiară solicitată: 6.599.912,90 lei

Obiectivul principal al proiectului:
– cre
şterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza UAT- urilor partenere cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole.

Rezultate obţinute:
– Sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltat
şi implementat prin proiect pentru Consiliul Judeţean Sălaj şi 15 UAT-uri partenere;
– 4 Servicii publice electronice realizate prin proiect;
– Solu
ţie informatică pentru gestionarea activităţilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe şi impozite locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate);
– 130 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate;
– 2 persoane instruite pentru asigurarea mentenan
ţei produselor software implementate.

Stadiu implementare proiect:
– Au fost finalizate toate procedurile de achizi
ţie publică prevăzute în Contractul de Finanţare.
– S-au încheiat urm
ătoarele contracte de achiziţie publică:
• Contract de servicii având ca obiect servicii de consultan
ţă pentru pregătirea documentaţiei tehnice aferentă proiectului;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de consultan
ţă privind achiziţiile publice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de consultan
ţă privind managementul proiectului;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de informare
şi publicitate pentru proiect;
• Contract de servicii având ca obiect servicii de auditare, inclusiv auditarea securit
ăţii reţelei şi aplicaţiei informatice;
• Contract de furnizare având ca obiect furnizarea Sistemului informatic Registru Agricol aferent proiectului;
– Au fost transmise 6 rapoarte de progres la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societ
ăţii Informaţionale din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională.
– S-au încheiat activit
ăţile de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiune a echipamentelor atât la Consiliul Judeţean, cât şi la cele 15 UAT partenere;
– Autoritatea Contractant
ă a depus la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale 2 Cereri de rambursare, prin care a solicitat spre rambursare suma de 3.512.366,46 lei;
– În urma evalu
ării, Autorităţii Contractante i-a fost rambursată integral suma solicitată prin Cererea de rambursare nr. 1, respectiv 1.879.446,39 lei;
– Cererea de rambursare nr. 2, depus
ă la Organismul Intermediar în 28 noiembrie 2014, se află în etapa de evaluare;
– Procentul implement
ării proiectului cu precizarea componentelor implementate:
• sistem informatic – 70% realizat;
• management de proiect – 45% realizat;
• audit – 7% realizat;
• informare
şi publicitate – 50% realizat;
– Au avut loc 3
şedinţe de progres la care au participat toţi factorii implicaţi în implementarea proiectului.

Echipa de proiect:
1. Crihan Cati
ţa – Manager de proiect
2. Lemeni Laura Cornelia – Asistent manager
3. Opri
ş Laura Claudia – Asistent manager
4. Marinca
ş Minodora – Responsabil juridic
5. Maru
şca Leontina Lucica – Responsabil financiar
6. Vultur Maria – Responsabil achizi
ţii publice
7. Kosa Sandor – Responsabil tehnic
8. Ardelean Sebastian – Responsabil tehnic
9. Porumb Viorel – Responsabil comunicare

Manager proiect,
Zoe Crihan

 

 

 

Ești aici: Home